อีฟจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “EVEX

อีฟจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิสาธารณะซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "EVEX

ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถยื่นรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับ ประจำไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565(“แบบฟอร์ม 10-Q”) ภายในวันที่ครบกำหนด เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการจัดทำแบบฟอร์ม 10-Q ให้เสร็จสิ้น เนื่องจากขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการประเมินเพิ่มเติมสำหรับงบการเงินรวมแบบย่อ

เพื่อกำหนดขอบเขตทั้งหมดของการปรับปรุงใดๆ ตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินดังกล่าว บริษัทยังตั้งใจที่จะยื่นแก้ไขรายงานปัจจุบันของบริษัทในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

เพื่อปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ และสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่31 มีนาคม 2565และ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564และแก้ไขรายงานประจำไตรมาสของบริษัทใน Form 10-Q สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2565เพื่อปรับปรุงงบการเงิน ณ และสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565บริษัทได้รับแจ้ง (“ประกาศ”) จากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (“NYSE”) ซึ่งระบุว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้ยื่นแบบ 10-Q ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เป็นไปตามมาตรา 802.01E ของคู่มือบริษัทจดทะเบียน (“มาตรฐานการจดทะเบียน”) 

ซึ่งกำหนดให้ยื่นรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่จำเป็นทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ประกาศระบุว่าบริษัทสามารถกลับมาปฏิบัติตามมาตรฐานการลงรายการบัญชีได้โดยการยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ภายในหกเดือนนับจากวันครบกำหนดยื่นแบบฟอร์ม 10-Q หากบริษัทไม่ยื่นแบบฟอร์ม 10-Q ภายในวันดังกล่าว บริษัทอาจยื่นคำร้องขอให้ NYSE 

พิจารณาอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัททำการซื้อขายเป็นระยะเวลาการซื้อขายเพิ่มเติมอีกหกเดือน หาก NYSE พิจารณาว่าระยะเวลาการซื้อขายเพิ่มเติมหกเดือนไม่เหมาะสม ขั้นตอนการระงับและเพิกถอนหลักทรัพย์จะเริ่มขึ้นตามมาตรา 804.00 ของคู่มือบริษัทจดทะเบียน หาก NYSE 

พิจารณาว่าระยะเวลาการซื้อขายเพิ่มเติมสูงสุดหกเดือนนั้นเหมาะสม และบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามได้อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ขั้นตอนการระงับและเพิกถอนหลักทรัพย์โดยทั่วไปจะเริ่มขึ้น

แม้ว่าบริษัทไม่สามารถให้การรับรองเกี่ยวกับเวลาได้ แต่บริษัทมีแผนที่จะยื่นแบบฟอร์ม 10-Q โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการลงรายการบัญชีอีกครั้ง

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabet ufabet 2023 แทงบอลออนไลน์ สล็อตแตกง่าย